دقت کنین فقط و فقط رو ماشینایی که تازه از کارواش بیرون اومدن برینین

@Aasabedarim