شصتو پنجه محکمی باش در دستان یه نفر
نه ۸۵ پنجه مبهمی در خاطر صدهاا نفر

@Aasabedarim