وقتی به یه دختر سلام میکنم!

چی شد که به اینجا رسیدیم؟

@Aasabedarim