قلبم را عصب کشی کردم
دیگر نه از سردی نگاهی میترسد
نه از گرمی آغوشی می تپد.
ولی کیرم,کیرم مانند ساعت کار میکند خاک بر سرش…

"عمو جانی"

@Aasabedarim