یه جوری میگه تکنیک آدم یاد مارادونا میفته. یه کیر لیسیدن که این ادا اصولا رو نداره سلطان.
بعدشم مگه مال جوان ایرانی خار داره که میرید مال این روسای بورِ کون سفید رو می خورید؟

@Aasabedarim