بیماری های خاص در بیمه

در بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد بيماری های تحت پوشش عبارت است از هر گونه عارضه جسمی و يا اختلال در اعمال طبيعی اعضاء مختلف بدن که ناشی از بروز سرطان ، سکته قلبی و مغزی ، جراحی عروق قلبی و پيوند اعضاء بوده و به تشخيص پزشک معتمد شرکت برسد. شما با انتخاب این پوشش در فرم پرسشنامه در برابر شرایط نامطلوب فوق بیمه خواهید شد.