"آیا بیمه عمر گران است؟"

در حقیقت، بیمه ی عمر برای شخص بیمه شده رایگان است
زیرا در پایان قرار داد نه تنها تمام حق بیمه های پرداختیش را پس میگیرد، بلکه سود تضمینی و مشارکت در منافع سرمایه اش را نیز یکجا یا به صورت حقوق مستمری دریافت می کند. در حالی که در تمام مدت قرارداد بیمه عمر از پوشش های مانند : بیمه از کار افتادگی-بیمه نقص عضو-بیمه فوت به هر علت – بیمه هزینه پزشکی حادثه -بیمه امراض خاص -بیمه تکمیل درمان -بیمه آتش سوزی منزل مسکونی نیز برخوردار بوده است.