آیا بیمه به راننده بدون گواهینامه تعلق میگیرد.

♦️پاسخ
طبق بند پ ماده ۱۵ قانون بیمه_شخص_ثالث در صورت فقدان گواهینامه ی راننده مقصر بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت زیاندیده بدون شرط و اخذ تضمین بوده و پس از آن میتواند جهت بازیافت به راننده مقصر مراجعه کند.
در خصوص دیه ی راننده ی مقصر نیز با عنایت به آیین نامه اجرایی ماده ۳ یکی از شرایط پرداخت دیه و ارش به راننده ی مقصر داشتن گواهینامه ی متناسب با وسیله نقلیه میباشد.
لذا در صورت فقدان گواهینامه خسارت دیه و ارش راننده مقصر غیر قابل پرداخت خواهد بود.