📢 دکتر دژپسند در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
وزارت اقتصاد توانست به ایجاد تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز كمك كند