#سیگنال_خرید کوتاه مدتی سهم

#نوری

محدود خرید : ۳۳۰۰۰ ریال

حد ضرر : ۳۲۰۰۰ ریال

حدس سود : ۴۵۰۰۰ ریال

ریسک به ریوارد : ۱ به ۶

✳️ بازدهی مورد نظر ۳۰ درصد می باشد ✳️

🔴 سهم در محدود خرید می باشد 🔴

@HasanluMohsen