#ونوین

💢 بانک اقتصاد نوین 💢

سهم از لحاظ زمانی در اصلاح می باشد و انتظار میرود در صورت شکست سیگنال صادر کند

@HasanluMohsen