#ونفت

💢 سرمایه گذاری صنعت نفت 💢

سهم در کوتاه مدت در کف ساختار کانالیزه قرار دارد

@HasanluMohsen